Javni razpis za podelitev petomajskega priznanja in priznanja Občine Ajdovščina

datum: 24.02.2011
kategorija: Javni razpisi

OBČINA AJDOVŠČINA
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA SVETA OBČINE AJDOVŠČINA objavlja na podlagi 11. in 17. člena Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 4/1996 in Uradni list RS št. 11/2000)


JAVNI RAZPIS


1. Za PODELITEV PETOMAJSKEGA PRIZNANJA posameznikom, podjetjem, drugim organizacijam in skupnostim ter društvom za dolgoletno uspešno delovanje in posebne dosežke trajnejšega pomena na posameznih področjih družbenega življenja, ki so pomembni za razvoj občine.

2. Za PODELITEV PRIZNANJA OBČINE AJDOVŠČINA posameznikom, podjetjem, drugim organizacijam in skupnostim ter društvom za prizadevanja in uspehe, ki so doseženi v krajšem času in so pomembni za razvoj občine.

Predloge lahko podajo podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti, krajevne skupnosti, politične stranke, društva, občani, župan in delovna telesa občinskega sveta.

Predloge, ki morajo biti v obrazložitvi ustrezno utemeljeni, bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in oblikovala predlog o podelitvi priznanja. O podelitvi priznanja odloča občinski svet.

Predlog se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda v sprejemno pisarno občine Ajdovščina. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo prispele na naveden naslov do vključno ponedeljka, 4.4.2011 do 15.00 ure , ne glede na način oddaje. Predlogi poslani po elektronski pošti ne bodo upoštevani.


Številka: 094-1/2011
Datum: 17.2.2011


PREDSEDNIK KOMISIJE
ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Matjaž BAJEC, s.r.