Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v občini Ajdovščina v letu 2011

datum: 24.02.2011
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 134/2004) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV
V OBČINI AJDOVŠČINA V LETU 2011


1. Občina Ajdovščina bo v letu 2011 sofinancirala kulturne projekte na področju kulture. Projekti s področja kulture so:
a) posamična kulturna aktivnost izvajalca
b) obnova in restavriranje kulturne dediščine.

2. Izvajalci kulturnih projektov:
a) - društva in zveze, registrirana za izvajanje programov na področju kulture
- posamezniki samozaposleni v kulturi, vpisani v poseben razvid pri ministrstvu za kulturo, uveljavljeni umetniki z referencami
- zavodi in druge pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturnih dejavnosti, ki izvajajo dejavnost na neprofiten način.

b) pravne in fizične osebe, lastniki oz. upravljavci nepremične kulturne dediščine.

Na javni razpis pod točko a) se lahko prijavijo tudi društva ali zveze društev iz območja severne primorske, katerih projekti se deloma odvijajo tudi v Občini Ajdovščina in z njimi bistveno pripomorejo k popestritvi kulturne dejavnosti v občini.

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati neposredni in posredni proračunski uporabniki.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci: da imajo sedež v Občini Ajdovščina, da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo projekta, da imajo evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih, da delujejo na področju kulture več kot eno leto, da je nepremična kulturna dediščina na območju občine in je vpisana v register kulturne dediščine.

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni, na podlagi povabila Občine Ajdovščina ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

4. Financiranje: Kulturni projekti bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina (Ur.l. RS št. 134/04).

5. Višina sredstev: Višina sredstev za kulturne projekte znaša:
- za kulturne projekte 34.040,00 EUR
- za obnovo kulturne dediščine 8.000,00 EUR.
Projekt obnove kulturne dediščine se sofinancira največ do višine 40% vrednosti projekta.

6. Rok izvedbe: Kulturni projekti morajo biti izvedeni do 30.11.2011.

7. Vsebina prijave: Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora biti čitljivo in pregledno napisana, v nasprotnem primeru ne bo obravnavana. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak projekt izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

8. Kraj, način in rok prijave: Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo v informacijski pisarni Občine Ajdovščina.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Gordana Krkoč, tel.št.: 05/365-91-23.

Razpis je objavljen na spletnih straneh Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 15 dni pred zaključkom razpisa.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene z naslednjim besedilom: JAVNI RAZPIS – PROJEKTI KULTURA. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov predlagatelja kulturnega projekta.

Rok za posredovanje vlog je 31.3.2011. Šteje se, da je vloga pravočasna v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali osebno prinesena v vložišče Občine Ajdovščina, do 15.00 ure.

Nepravočasno prispele in nepopolne vloge bodo zavržene s sklepom.

9. Odpiranje vlog: Odpiranje vlog bo 4.4.2011.

10. Izid javnega razpisa: O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni v roku 45 dni od izteka roka za prijavo. Z izbranimi izvajalci kulturnih projektov bodo sklenjene pogodbe.


OBČINA AJDOVŠČINA

PRILOGA:
razpisna dokumentacija