Javni poziv za sofinanciranje javnih kulturnih programov v občini Ajdovščina v letu 2011

datum: 24.02.2011
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, davčna številka: SI 51533251 na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 134/2004) objavlja

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV V OBČINI AJDOVŠČINA V LETU 2011

1. Občina Ajdovščina bo v letu 2011 sofinancirala javne kulturne programe izvajalcev, ki niso javni kulturni zavodi ali druge javne institucije.

2. Predmet financiranja: Javni kulturni program po vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja nepretrgoma najmanj eno leto.

3. Izvajalci javnega kulturnega programa:
- društva in zveze, registrirani za izvajanje programov na področju kulture,
- zavodi in druge pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturnih dejavnosti, ki izvajajo dejavnost na neprofiten način.

Na javnem pozivu ne morejo kandidirati neposredni in posredni proračunski uporabniki.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci: da imajo sedež v Občini Ajdovščina, da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predloženega programa, da imajo evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih, da delujejo na področju kulture več kot eno leto, da vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrt aktivnosti za prihodnje leto.
Na poziv se lahko prijavijo tudi kulturna društva, ki delujejo manj kot eno leto.

Prejemniki sredstev po tem pozivu so se dolžni, na podlagi povabila Občine Ajdovščina ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

5. Financiranje: Javni kulturni programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina (Ur.l. RS št. 134/04).

6. Višina sredstev: Okvirna višina sredstev namenjenih za predmet javnega poziva znaša 91.280,00€. Višina sredstev za društvo, ki deluje manj kot eno leto znaša 300 €.

7. Rok izvedbe: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2011.

8. Vsebina prijave: Prijava na javni poziv mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora biti čitljivo in pregledno napisana, v nasprotnem primeru ne bo obravnavana. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

9. Kraj, način in rok prijave: Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo v informacijski pisarni Občine Ajdovščina.

Poziv je objavljen na spletnih straneh Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve poziva objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 15 dni pred zaključkom poziva.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Gordana Krkoč, tel.št.: 05/365-91-23.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene z naslednjim besedilom: KULTURA - JAVNI POZIV. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov predlagatelja javnega kulturnega programa.

Rok za posredovanje vlog je 31.3.2011. Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali osebno prinesena v vložišče Občine Ajdovščina, do 15.00 ure.

Nepravočasno prispele in nepopolne vloge bodo zavržene s sklepom.

10. Odpiranje vlog: Odpiranje vlog bo 4.4.2011.

11. Izid javnega poziva: O izidu javnega poziva bodo izvajalci obveščeni v roku 45 od izteka roka za prijavo. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov bodo sklenjene pogodbe.

OBČINA AJDOVŠČINA

PRILOGA:
razpisna dokumentacija