Javna razsvetljava po območju občine Ajdovščina

datum: 19.01.2011
kategorija: Obvestila

Občina Ajdovščina želi načrtno pristopiti k sanaciji javne razsvetljave po območju celotne občine, predvsem v duhu energetske učinkovitosti. Za ta namen je uprava pripravila dokument »Načrt razsvetljave v občini Ajdovščina«, ki bo služil tudi kot sestavni del dokumentacije za kandidaturo na javnih razpisih, saj namerava Občina za namene sanacije javne razsvetljave pridobivati razpisna sredstva. V nadaljevanju v celoti objavljamo besedilo dokumenta, ki je ob koncu na voljo tudi kot priponka.

Načrt javne razsvetljave v občini Ajdovščina

1. Ime in naslov oziroma firma in sedež upravljavca:
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

2. Datum objave načrta razsvetljave na spletu: januar 2011

3. Opredelitev vira svetlobe: ceste in javne površine ter kulturni spomeniki

4. Kraj razsvetljave in podrobnejša lokacija vira svetlobe: povezava na spletni zemljevid

5. Letna poraba električne energije za leto 2008: 1.060.150 kWh (Spremljanje rabe energije se vrši preko števcev na odjemnih mestih javne razsvetljave.)

6. Skupna električna moč: 265 kW (ceste in javne površine 263.837 W, kulturni spomeniki 1.200 W – 5 kulturnih spomenikov)

7. Število nameščenih svetilk: 1.668 svetilk (ceste in javne površine 1.656, kulturni spomeniki 12)

8. Število stalnih in začasnih prebivalcev občine: 19.490

9. Letna porabljena energija na prebivalca za razsvetljavo cest in javnih površin: 54 kWh na prebivalca letno

10. Delež svetlobnega toka, ki ga sevajo svetilke navzgor: 1.641 svetilk seva navzgor (98,3 % vseh svetilk)

11. Celotna dolžina osvetljenih cest: 41.017 m

12. Celotna površina osvetljenih cest in drugih javnih površin: 210.777 m2 (Površina osvetljenih cest: 205.085 m2, površina osvetljenih nepokritih javnih površin: 5.692 m2)

13. Zazidana površina stavbe in nepokrite površine gradbenih inženirskih objektov, če gre za razsvetljavo letališča, pristanišča, železnice, proizvodnega objekta, poslovne stavbe, ustanove ali športnega igrišča: / m2

14. Osvetljena površina 5 kulturnih spomenikov v občini: 2.500 m2

15. Način in roki prilagoditve obstoječe razsvetljave zahtevam uredbe:
Prenova obstoječe razsvetljave se bo izvedla po posameznem odjemnem mestu.

Zaporedna številka odjemnega mesta in ime:
ODJEMNO MESTO 1 AJDOVŠCINA - GRADIŠCE - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 2 AJDOVŠCINA - FUŽINE - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 3 AJDOVŠCINA - VILHARJEVA - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 4 AJDOVŠCINA - PAPIRNICA - prižigališce v TP.
ODJEMNO MESTO 5 AJDOVŠCINA - AB BLOKI IN VRTEC -
prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 6 AJDOVŠCINA - PREKOMORSKA - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 7 AJDOVŠCINA - CEBEJEVA (JOVŠNIK) -
prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 8 AJDOVŠCINA - GRIVŠKA POT - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 9 AJDOVŠCINA - VENA PILONA IN NA BRAJDI - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 10 AJDOVŠCINA - IX. KORPUSA, CEBEJEVA IN DACHAU - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 11 AJDOVŠCINA - LAVRICEVA ULICA - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 12 AJDOVŠCINA - TRATE, IDRIJSKA CESTA IN LIVADE - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 13 AJDOVŠCINA - OB HUBLJU, STOLP, PREŠERNOVA IN LAVRICEV TRG - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 14 AJDOVŠCINA - GORIŠKA CESTA, VIPAVSKA
CESTA, CANKARJEV TRG, ŠTURSKI PARK- prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 15 AJDOVŠCINA - TOVARNIŠKA CESTA, HOTEL IN ZDRAVSTVENI DOM - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 16 AJDOVŠCINA - AVTOBUSNA IN C3 - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 17 AJDOVŠCINA - QUILIANO, GREGORCICEVA, PARK, ULICA 5. MAJA, POLICE, VENA PILONA IN ZA BAZENOM - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 18 AJDOVŠCINA - OBRTNA CONA 3 (POD LETALIŠCEM) - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 19 AJDOVŠCINA – TOVARNIŠKA (NADZORNIŠTVO) - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 20 AJDOVŠCINA - NOVA ŠOLA, UPRAVNA
ENOTA - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 21 AJDOVŠCINA - KRESNICE, DOM STAREJŠIH
OBCANOV, BEVKOVA DELNO - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 22 AJDOVŠCINA - BEVKOVA ULICA, RIBNIK
BLOKI, VRTEC - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 23 AJDOVŠCINA - BEVKOVA ULICA, POT V
ŽAPUŽE, BAZOVIŠKA, KIDRICEVA, IVANA KOSOVELA IN VOJKOVA ULICA - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 24 AJDOVŠCINA - ŽAPUŽE - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 25 AJDOVŠCINA - ŽAPUŽE, BIZJAKI IN ANDLOVEC - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 26 AJDOVŠCINA - KOŽMANI - prižigališce v TP .
ODJEMNO MESTO 27 CESTA - v TP
ODJEMNO MESTO 28 LOKAVEC - v TP
ODJEMNO MESTO 29 SKRILJE - v TP
ODJEMNO MESTO 30 DOBRAVLJE - v TP
ODJEMNO MESTO 31 STOMAŽ- v TP
ODJEMNO MESTO 32 KAMNJE - v TP
ODJEMNO MESTO 33 POTOCE - v TP
ODJEMNO MESTO 34 VIPAVSKI KRIŽ - v TP
ODJEMNO MESTO 35 MALE ŽABLJE - v TP
ODJEMNO MESTO 36 VELIKE ŽABLJE - v TP
ODJEMNO MESTO 37 PLACE - v TP
ODJEMNO MESTO 38 SELO - v TP
2ODJEMNO MESTO 39 BATUJE - v TP
ODJEMNO MESTO 40 CRNICE - v TP
ODJEMNO MESTO 41 RAVNE - v TP
ODJEMNO MESTO 42 BRJE - v TP
ODJEMNO MESTO 43 GOJACE - v TP
ODJEMNO MESTO 44 MALOVŠE - v TP
ODJEMNO MESTO 45 VRTOVIN- v TP
ODJEMNO MESTO 46 COL (COL, GOZD, KRIŽNA GORA, MALO POLJE, ŽAGOLIC)- v TP
ODJEMNO MESTO 47 OTLICA-KOVK - v TP
ODJEMNO MESTO 48 PODKRAJ (PODKRAJ, VIŠNJE, VODICE, BELA) - v TP
ODJEMNO MESTO 49 PREDMEJA- v TP
ODJEMNO MESTO 50 DOLENJE- v TP
ODJEMNO MESTO 51 USTJE- v TP
ODJEMNO MESTO 52 GABERJE - v TP
ODJEMNO MESTO 53 VRTOVCE - v TP
ODJEMNO MESTO 54 ŠMARJE - v TP
ODJEMNO MESTO 55 ZAVINO - v TP
ODJEMNO MESTO 56 BUDANJE - v
ODJEMNO MESTO 57 DOLGA POLJANA- v TP
ODJEMNO MESTO 1 AJDOVŠCINA - GRADIŠCE - prižigališce v TP
ODJEMNO MESTO 2 AJDOVŠCINA - FUŽINE - prižigališce v TP


Plan rekonstrukcije po letih:
Do 31. decembra 2011 se bo zamenjalo svetilke na odjemnih mestih številka: 2, 5, 8, 9, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 36, 40, 49, 52
Število zamenjanih svetilk: 412


Do 31. decembra 2012 se bo zamenjalo svetilke na odjemnih mestih številka: 1, 3, 4, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 30, 34
Število zamenjanih svetilk: 438


Do 31. decembra 2016 se bo zamenjalo svetilke na odjemnih mestih številka: 6, 7, 11, 12, 18, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38,
39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57 Število zamenjanih svetilk: 818

Višina investicije za rekonstrukcijo razsvetljave priključene na odjemna mesta javne razsvetljave znaša 388.164,00 € (cena z DDV).

Predviden prihranek električne energije po letu 2016: 623 MWh/leto
Predvidena poraba na prebivalca letno za razsvetljavo cest in javnih površin: 22 kWh na prebivalca letno.

Pripet dokument