Povabilo k oddaji ponudbe za dobavo pisarniškega materiala v letu 2011

datum: 14.12.2010
kategorija: Javna naročila

OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6a
5270 AJDOVŠČINA

Številka: 43028-11/2010
Datum: 13.12.2010


POVABILO K ODDAJI PONUDBE


Predmet javnega naročila: NABAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA V LETU 2011

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih (obrazec PONUDBA, obrazec POPIS PISARNIŠKEGA MATERIALA in obrazec IZJAVA) podate ponudbo za DOBAVO PISARNIŠKEGA MATERIALA V LETU 2011.

Ocenjena vrednost naročila je 3.400,00 EUR z DDV, zato se v skladu s 5. odstavkom 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10, ZJN-2 ), določila tega zakona, razen določb 105.a do 107., v predmetnem primeru ne uporabljajo.

Predmet javnega naročila je nabava pisarniškega materiala glede na naročnikove sukcesivne potrebe. Naročnik vnaprej ne more natančno določiti katere vrste izdelkov bo potreboval in v kakšnih količinah, zato je pripravil informativni seznam predvidenih nabav za čas izvajanja predmetnega javnega naročila (obrazec POPIS PISARNIŠKEGA MATERIALA). Namen priloženega popisa materiala je okvirni in bo ponudnikom služil kot opora za izdelavo ponudb in naročniku kot osnova za ocenjevanje prispelih ponudb. Naročnik se ne zavezuje, da bo vse navedene izdelke v seznamu tudi dejansko kupil ali kupil samo izdelke, ki so na seznamu. Naročnik si pridržuje pravico, da pri izbranem ponudniku nabavi izdelke, ki niso bili uvrščeni na seznam, skladno s svojimi dejanskimi potrebami.


Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum, z rokom trajanja do 31.12.2011.

Rok dobave se bo določil skladno z naročnikovimi potrebami za vsakokratno sukcesivno nabavo, vendar rok dobave ne more biti daljši od največ 5 dni, za nujna naročila pa ne več kot 1 dan.

Cena na enoto artikla mora vsebovati davek na dodano vrednost in mora biti FCO Občina Ajdovščina-razloženo. Dodatni popusti in ugodnosti morajo biti prikazani posebej.
Rok plačila znaša 30dni po prejemu blaga in izstavitvi fakture.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo ponudil najnižjo ceno ter ki izpolnjuje pogoje, navedene na obrazcu IZJAVA.

Obravnavali bomo predračune, ki bodo prispeli do naročnika do 20. 12. 2010 do 12 ure, na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina v zapečateni kuverti z naslovom: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA DOBAVO PISARNIŠKEGA MATERIALA V LETU 2011«.
Prosimo, da v ponudbi navedete vaše naslednje podatke: ime, naslov, davčno in matično številko, številko telefona, faksa, elektronski naslov, kontaktno osebo, zakonitega zastopnika in odgovorno osebo za izvajanje pogodbe.

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o reviziji postopka javnega naročanja – UPB5 (Ur. list RS, št. 94/07).

Prosimo, da podate ponudbo.

Priloge:
1. obrazec PONUDBA
2. obrazec IZJAVA
3. obrazec POPIS PISARNIŠKEGA MATERIALAV.D. TAJNIKA
Janez FURLAN univ. dipl. inž. zoot.