Izgradnja kanalizacije v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje, Lokavec ter Žapuže

datum: 30.11.2010
kategorija: Obvestila

Občina Ajdovščina namerava v letu 2011 zgraditi povsem novo omrežje fekalne kanalizacije, s potrebnimi črpališči v naseljih Budanje (1. faza), Dolenje, Ustje in Lokavec (1. faza), v skupni dolžini 8.043 m, ter po prvih ocenah z najmanj 370 novimi hišnimi priključki, preko katerih bo na kanalizacijo na novo priključenih več kot 1.500 prebivalcev teh naselij.

esrr-kanalizacijaZapuzeKanalizacija bo priključena na obstoječe primarne kanalizacijske vode ter s tem na centralno čistilno napravo v Ajdovščini, s kapaciteto 42.000 PE. Investicija bo sofinancirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Poleg že omenjenih naselij se bo začelo z izgradnjo kanalizacijskega sistema tudi v naselju Žapuže. Trenutno tečejo postopki za izbiro izvajalca te sekundarne kanalizacije, ki bodo zaključeni predvidoma v mesecu decembru. Gospodinjstva pa so preko predstavnikov krajevnih skupnosti že prejela vloge za izvedbo kanalizacijskih priključkov.

Ker se mnogi obračajo na občinsko upravo z različnimi vprašanji na to temo, vam v nadaljevanju posredujemo kratko pojasnilo. V skladu z zakonodajo občine gradijo javno kanalizacijsko infrastrukturo, ki obsega izgradnjo čistilnih naprav ter primarnih in sekundarnih kanalizacijskih omrežij. Gradnja kanalizacijskih priključkov pa je naloga uporabnikov, saj se le-ti ne štejejo kot del javne infrastrukture. V veljavnem Odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih padavinskih in odpadnih voda(UL RS 100/09) je v 8. členu določeno, da se je na javno kanalizacijsko omrežje dolžan priključiti vsak objekt, ki je od omrežja oddaljen manj kot 100 m. Ker v praksi to za uporabnike predstavlja precejšnje finančne obremenitve, je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji redni seji, 31. maja leta 2007, sprejel sklep o subvencioniranju cene priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, kadar občina na svojo pobudo vodi investicijo v izgradnjo hišnih priključkov. Po tem sklepu znaša cena kanalizacijskega priključka za celotno območje Občine Ajdovščina 400 evrov ter se revalorizira skladno z indeksom rasti življenjskih potrebščin, torej danes znaša okoli 437 evrov. Razliko do polne cene izvedbe vsakega priključka, ki bo izračunana na podlagi prejetih ponudb, pa subvencionira občinski proračun.

Vzporedno s pripravo projektne dokumentacije za javno kanalizacijsko omrežje je občina naročila tudi pripravo projektne dokumentacije za izvedbo priključkov. Izdelovalci dokumentacije v teh dneh hodijo po terenu ter usklajujejo projektne rešitve. Krajane prosimo, da jih sprejmejo z razumevanjem.

Zainteresirani občani, ki željo, da se jim ob navedenih pogojih v času gradnje javnega kanalizacijskega omrežja izvede kanalizacijski priključek, naj preko krajevnih skupnosti ali osebno na občino dostavijo izpolnjeno vlogo. Na osnovi vloge bo občinska uprava oziroma Komunalna stanovanjska družba za vsakega posameznika pripravila pogodbo, ki ji bo priložena skica priključka in določen rok izvedbe, ter jo nato posredovala v podpis. K izvedbi priključka se bo pristopilo po podpisu pogodbe. Občane opozarjamo še na dejstvo, da subvencionirana cena hišnega kanalizacijskega priključka velja le za čas gradnje omrežja v posameznem kraju. Podpis pogodbe ter plačilo prispevka nista obvezna. Kdor pogodbe ne bo podpisal v pravem času, pa se bo dolžan skladno z Odlokom na javno kanalizacijsko omrežje priključiti v lastni režiji, v roku 6 mesecev po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja. Obvestilo o zaključku investicije za posamezno poselitveno območje bo posredovala Komunalno stanovanjska družba.

Vloga - priključek kanalizacije

Peter Kete