JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV - CVETLIČARNE V NAJEM

datum: 29.11.2010
kategorija: Javni razpisi

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV - CVETLIČARNE V NAJEM

Na podlagi 46. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list št. 2/02, 41/05 in 92/05), 19., 27. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 14/07 in št. 55/09), 26. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list št. 55/2009, 100/2009 in 49/2010) in 8. člena Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list RS št. 31/2008) je Občinska uprava Občine Ajdovščina dne 12.10.2010 sprejela naslednji


JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV - CVETLIČARNE V NAJEM1. NAJEMODAJALEC: Občina Ajdovščina, 5270 Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a

2. OPIS PREDMETA NAJEMA IN LOKACIJA:
Predmet oddaje v najem je neopremljen poslovni prostor v izmeri 62 m2, znotraj poslovilnega objekta na pokopališču v Ajdovščini, na parc. št. 362/1 in 367/2 obe k.o. Ajdovščina.
Poslovni prostor nima lastnih sanitarij, pač pa bo najemnik uporabljal javne sanitarije v neposredni bližini.

3. NAJMANJŠA PONUDENA MESEČNA NAJEMNINA
Najmanjša ponudbena mesečna najemnina znaša 300,00€. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino.

4. VRSTA PRAVNEGA POSLA: Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja najema.

5. OBLIKA IN POGOJI, POD KATERIMI MORA ZAINTERESIRANI NAJEMNIK PREDLOŽITI PONUDBO:
Ponudba mora biti podana v pisni obliki v zapečateni ovojnici in mora vsebovati:
- predmet najema;
- ponudbeno mesečno najemnino;
- izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenija
za samostojne podjetnike, kjer bo razvidno, da je prijavitelj registriran za izvajanje cvetličarske dejavnosti;
- potrdilo o vplačani varščini
- številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe:
- kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
- izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa

6. ROK SKLENITVE NAJEMNE POGODBE:
Izbrani ponudnik mora skleniti najemno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejetem obvestilu da je najugodnješi ponudnik.

7. DRUGI POGOJI:
a)Najemnik mora sam na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje cvetličarske djavnosti.
b)Vse stroške obratovanja (uporaba električne energije, poraba vode, ogrevanje itd.) nosi najemnik, ki si bo moral tudi namestiti odštevalne števce za porabljeno vodo in električno energijo.

c) Prostori se oddajo v najem po načelu videno -najeto
d)Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da v primeru več najugodnejših ponudb, vse najugodnejše ponudnike pozove k oddaji ponovne ponudbe.
e)Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek oddaje v najem vse do sklenitve pravnega posla.
f) O odločitvi najemodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 31.12.2010.
g) Za sestavo najemne pogodbe poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med najemodajalcem in najemnikom, se opredelijo v pogodbi.

8. VARŠČINA: Ponudniki morajo v roku za oddajo ponudbe za javno zbiranje ponudb plačati varščino v višini 600,00 € na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina.

9. ROK ZA ODDAJO PONUDBE IN DATUM OGLEDA
Pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za najem poslovnega prostora-cvetličarne.« Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka 7.12.2010 do 10,00 ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
Ogled lokala je možen ob predhodni najavi na kraju samem in sicer v ponedeljek 29.11.2010 od 11.00 ure do 12.00 ure. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po telefonu št. 05 365 91 18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
ž u p a n
Marjan Poljšak