POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZGRADNJO PLOČNIKA NA ROBU ŠTURSKEGA PARKA

datum: 17.11.2010
kategorija: Javna naročilaOBČINA AJDOVŠČINA
Občinska uprava

Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina
tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30
E-mail: obcina@ajdovscina.siŠtevilka: 43029-14/2010-2
Datum: 15.11.2010


POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZGRADNJO PLOČNIKA NA ROBU ŠTURSKEGA PARKA

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih (Ponudba, Izjava ter Popis del) podate ponudbo za IZGRADNJO PLOČNIKA NA ROBU ŠTURSKEGA PARKA.

Prosimo, da v ponudbi navedete vaše podatke: ime, naslov, davčno in matično številko, številko telefona, faksa, elektronski naslov, kontaktno osebo, zakonitega zastopnika in odgovorno osebo za izvajanje pogodbe.

Obravnavali bomo predračune, ki bodo skupaj s ponudbami prispeli do naročnika do 30.11.2010 do 12:00, na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, v zapečateni kuverti z naslovom: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA IZGRADNJO ŠTURSKEGA PARKA«.

Merila za izbiro:
1. najnižja cena - 100 točk (najnižja cena prejme 100 točk, višja pa sorazmerno manj).

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo ponudil najnižjo ceno, ob izpolnjevanju pogojev iz priložene izjave. Izjavo o izpolnjevanju pogojev izpolnite tako, da vstavite križec v zato namenjeno polje.

Rok dokončanja del je konec leta 2010.

Rok plačila znaša 30 dni po opravljeni storitvi in izstavitvi fakture.

Izbrani/neizbrani ponudniki bodo o izbiri/neizbiri obveščeni do 3.12.2010.

Ocenjena vrednost predmetnega naročila gradnje je 10.000 EUR brez DDV. V skladu s 5. odstavkom 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06,16/08 in 19/10) se določbe tega zakona, razen 105.a do 107. člena ne uporabljajo, saj je vrednost naročila nižja od 40.000 eurov brez DDV.

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o reviziji postopka javnega naročanja s spremembami (Ur. list RS, št. 94/07).


Dodatne informacije lahko dobite pri: g. Damijan LAVRENČIČ na tel. 05 365 91 32 oziroma na e-naslovu damijan.lavrencic@ajdovscina.si .

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK


Priloge:
1. Izjava o izpolnjevanju pogojev
2. Ponudba
3. Popis del


Objaviti na spletnih straneh Občine Ajdovščina