POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE ZA IZVEDBO INTERVENCIJSKE CESTE GORENJE-RESLJEVA CESTA-STOGOVCE-ZAJETJE SKUK

datum: 15.10.2010
kategorija: Javni razpisi

Predmetno naročilo se izvaja zaradi zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oziroma življenje ob naravni nesreči, skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na podlagi sklepa št. 843-3/2010-14, zaradi česar se določbe Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, v nadaljevanju ZJN-2), v skladu s 7. točko 1. odstavka 17. člena ZJN-2, pri izvedbi predmetnega naročila ne uporabljajo.

Vabimo vas da oddate ponudbo za izgradnjo interventne obvozne ceste Gorenje - Resljeva cesta - Stogovce - Zajetje Skuk. Ponudbi priložite izpolnjeni izjavi o tehničnih in kadrovskih zmogljivostih za izvedbo naročila. Ponudbo lahko oddate po pošti ali osebno na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

Kandidati, katerih ponudbe bodo prispele do TORKA, 19.10.2010 do 12 ure, bodo o izbiri/neizbiri obveščeni najkasneje do petka, dne 22.10.2010.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba. Naročnik si pridržuje pravico z izbranim kandidatom podpisati pogodbo samo za določene sklope iz ponudbe.

Rok pričetka izvajanja del je tri dni po sklenitvi pogodbe.

Z deli mora izbrani ponudnik zaključiti v roku 3 tednov po uvedbi v dela.

Popis del
Izjave

Občina Ajdovščina
ŽUPAN
Marjan Poljšak