LOKALNE VOLITVE 2014: Sklep o določitvi plakatnih mest za drugi krog volitev za župana

Občina Ajdovščina objavlja sklep o določitvi plakatnih mest na območju občine Ajdovščina, za drugi krog volitev za župana.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS št. 41/07-ZVRK, 103/07 – ZpolS-D, 105/08 – odločba US, 11/11, 28/11 – odločba US, 98/13) objavlja Občina Ajdovščina      

SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI PLAKATNIH MEST IN POGOJEV ZA PLAKATIRANJE V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE LOKALNE VOLITVE 2014      

1. Drugi odstavek točke 1.a.) Sklepa o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za redne lokalne volitve 2014 št. 040-1/2014 z dne 24.7.2014 , se spremeni tako, da se glasi:   »Vsakemu organizatorju volilne kampanje za volitve župana v 2. krogu, je na vsakem plakatnem mestu, na njegovo prijavo zagotovljena površina 1/2 panoja, razdeljenega po vertikali, v velikosti 2 m2.    

2. Rok za prijavo na plakatna mesta je do četrtka, 16. 10. 2014, do 12. ure.

3. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si, in na oglasni deski Občine Ajdovščina.    

Številka: 040-1/2014

Datum: 8.10.2014              

ŽUPAN  Marjan POLJŠAK