Obvestilo o načinu plakatiranja na brezplačnih plakatnih mestih v občini Ajdovščina

25.09.2018

Organizatorjem volilnih kampanj za volitve župana in občinskega sveta v občini Ajdovščina:

Občina Ajdovščina je 11. 9. 2018 na svoji spletni strani objavila Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za redne lokalne volitve 2018 št. 040-1/2018 z dne 11. 9. 2018

Iz sklepa izhaja, da bo Občina Ajdovščina zagotavljala plakatna mesta ločeno za kandidate za župana in ločeno za kandidatne liste za občinski svet. V ta namen bosta postavljeni dve skupini panojev, posebej za županske kandidate in posebej za kandidatne liste za občinski svet.

8. člen ZVRK določa, da se na plakatnih mestih zagotovi osnovno informiranje volivcev o listi kandidatov ali kandidatu. Ker občina zagotavlja ločena plakatna mesta za župana in občinski svet, so na skupini panojev za župane lahko nalepljeni le plakati za županske kandidate, na skupini panojev za občinski svet pa le plakati za liste kandidatov za občinski svet.

Plakate morajo organizatorji volilne kampanje predati Komunalno stanovanjski družbi Ajdovščina, ki bo poskrbela za lepljenje in končno odstranjevanje plakatov, kar bo za organizatorje volilne kampanje brezplačno.    

V vseh ostalih določbah sklepa ostaja dosedanja ureditev plakatiranja na brezplačnih plakatnih mestih nespremenjena.

Občina Ajdovščina