Turistična taksa – mesečno poročilo o nočitvah

Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo na voljo določene storitve in ugodnosti. Turistično takso plačujejo gostje nastanitvenih obratov, ki vodijo evidenco gostov skladno s predpisi.

Turistična taksa, ki je prihodek občine, predstavlja namenski finančni vir financiranja spodbujanja razvoja turizma, ki se nameni za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu.

Ponudniki nočitvenih obratov (pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki, sobodajalci in kmetije), ki sprejemajo turiste na prenočevanje, so dolžni mesečno poročati o številu prenočitev in znesku pobrane turistične takse. To področje ureja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

Odlok o turistični taksi na območju občine Ajdovščina (velja do 31. 12. 2018) 

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ajdovščina (velja od 1. 1. 2019 naprej) 

Vrednost turistične točke velja od 1. januarja 2015 0,115 evra,  Občina Ajdovščina ima vrednost turistične takse določena v višini 11 točk, tako da znaša polna turistična taksa 1,27 €.

POMEMBNO: 

1. 12. 2017 je AJPES vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo (spletni servis) za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah - eTurizem

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

Po novem torej ni več potrebno občini posebej poročati o številu nočitev preko obrazca, pač pa se podatke vpiše direktno v aplikacijo eTurizem. Še vedno pa je potrebno odvajati turistično takso na račun občine. 

Obračunana in pobrana turistična taksa se nakaže do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na SI56 0120 1401 3206 251, sklic na 19 (davčna št. zavezanca)-07129.

Vaša dodatna vprašanja lahko naslovite na strokovno sodelavko občinske uprave Občine Ajdovščina, Janja Jazbar, tel.: 05/36 59 159, e-pošta: janja.jazbar@ajdovscina.si. Več informacij boste našli tudi: 

 https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov

https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno