Širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v Poslovni coni Ajdovščina - Mirce, Pod Fructalom

 Občina Ajdovščina izvaja projekt z namenom zagotovitve novih komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo poslovno-proizvodnih obratov. 

 

INVESTITOR: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. Maja 6/a, 5270 Ajdovščina

POSREDNIŠKI ORGAN: REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO  ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Osnovni namen izvedbe projekta je zagotovitev novih komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo poslovno-proizvodnih obratov, in sicer ustrezne, komunalno opremljene in dobro prometno dostopne PC Ajdovščina – Mirce, Pod Fructalom z namenom povečanja dodane vrednosti MSP in odpiranja novih delovnih mest. Z realizacijo projekta se bo na območju mesta Ajdovščina povečala ponudba ustreznih, dobro prometno dostopnih in komunalno opremljenih zemljišč (novih ekonomsko-poslovnih površin – poslovnih con) za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti. Pomemben vidik projekta je tudi zagotovitev optimizacije poteka komunalne infrastrukture ter učinkovita in trajnostna izraba prostora.

Kazalniki učinka ob zaključku operacije:

ð  Število podprtih investicijskih projektov za poslovno infrastrukturo: 1

ð  Površina urejene/dograjene/razširjene/zgrajene EPC: 21.462 m2 oziroma 2,9699 ha

Kazalniki rezultata 2 leti po zaključku operacije:

Zasedenost novo opremljenih uporabnih površin poslovne cone, namenjenih podjetniški dejavnosti: 76%

OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE ( z upoštevanjem odbitnim deležem DDV):

Gradbena dela                                               1.112.177,04 EUR

Projektna dokumentacija                                       32.822,96 EUR

Strokovni nadzor nad gradnjo                                 40.000,00 EUR

Informiranje in obveščanje javnosti                         15.000,00 EUR

SKUPAJ:                                                       1.200.000,00 EUR

VIRI FINANCIRANJA:

Sredstva EU iz Evropskega sklada

za regionalni razvoj                                 560.000,00 EUR

Sredstva RS                                           240.000,00 EUR

Delež Občine Ajdovščina                            400.000,00 EUR

Skupaj:                                               1.200.000,00 EUR

 

ČASOVNI NAČRT IZVAJANJA OPERACIJE:  december 2017 - december 2022

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan.jpg

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si