Razpis za delovno mesto direktorice/direktorja Zdravstvenega doma Ajdovščina

datum: 24.03.2023
kategorija: Javni razpisi

Svet Zdravstvenega doma Ajdovščina na podlagi 19. čl. Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina (Uradni list RS, št. 29/2023) in sklepa seje sveta zavoda z dne 16.3.2023 razpisuje delovno mesto direktorice/direktorja Zdravstvenega doma Ajdovščina.

 Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat/kandidatka izpolnjevati še naslednje pogoje:

-     imeti mora najmanj univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali drugo stopnjo bolonjske izobrazbe,

-     imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj.

Kandidat/kandidatka mora k prijavi predložiti program razvoja zavoda.

Delovno razmerje z direktorjem/direktorico se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. Predviden začetek mandata: 1.6.2023 in traja štiri leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom razvoja zavoda kandidati/kandidatke pošljejo v osmih dneh po objavi tega razpisa na naslov:

Zdravstveni dom Ajdovščina

Tovarniška cesta 3

5270 Ajdovščina

z oznako »Ne odpiraj - za razpis direktorja«. Upoštevane bodo samo tiste prijave, ki bodo oddane v zaprti kuverti.

 

O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v zakonitem roku (30dni).

 

Svet javnega zavoda ZD Ajdovščina